Trẻ mới biết đi

PracticalPottyTraining.jpg

Đào tạo bô thực hành

  Chúng tôi dường như đang trên bờ vực của một cái gì đó lớn – đào tạo ngồi bô! Con gái tôi đã lên hai tuổi và chúng tôi